To kvinner i samtale

Relasjonelle vidareutdanningar | påbygg til master

Etter- og vidareutdanning

Påbygg er for deg som allereie har familieterapeutisk eller relasjonell videreutdanning og vil auke kompetansen din med å fullføre ein mastergrad. Du kan søke opptak til 3. studieår på masterprogrammet i familieterapi og relasjonelt arbeid

Målgruppe

Har du allereie fullført vidareutdanninga i familieterapi eller ei anna relevant relasjonell vidareutdanning, kan du søke om plass frå og med 3. studieår på masterprogrammet i familieterapi og relasjonelt arbeid.

Kva lærer du?

Du får utvida kompetanse om korleis møte menneske i livskriser, som samlivsbrot, sorg, overgrepsproblematikk og vald i nære relasjonar. Du kan også spesialisere deg i konsultasjonsarbeid knytt til samarbeid og konflikthandtering, til dømes på arbeidsplassen eller i skulen.

I påbyggingsdelen lærer du blant anna om:

  • samtaletilnærmingar og relasjonelle arbeidsmåtar
  • individuelle samtaler, parterapi og samlivsstyrkende tiltak
  • foreldrerettleiing og nettverksarbeid
  • relasjonelt arbeid i organisasjonar og konflikthandtering

Du finn meir informasjon i studieplanen.

Korleis er studien bygd opp?

Studiet er organisert som en fleksibel deltidsutdanning og nær din eigen arbeidspraksis. Du kan velje mellom to studieretningar:

  • Har du tidlegare fullført vidareutdanning innan familieterapi på 60 studiepoeng, kan du velje: familieterapi og nettverksarbeid

  • Har du tidlegare fullført vidareutdanning innan familieterapi på 60 studiepoeng eller andre relevante vidareutdanningar innan relasjonelt arbeid som til saman utgjer 60 studiepoeng, kan du velje: relasjonelt arbeid i organisasjonar

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Studiet er ein kombinasjon av samlingar og sjølvstudium. Du får ei variert og studentaktiv undervisning. Vi har blant anna førelesningar og seminar, og presentasjonar og diskusjonar om erfaringar frå praksis. I tillegg får du praktiske øvingar og ferdigheitstrening, og arbeid i grupper, samt læring ved eigen arbeidsstad eller hospiteringspraksis. I tillegg kjem sjølvstendig arbeid med masteroppgåva di. Gjennom heile studietida vil du ha dialog med medstudentar og undervisarar i den digitale læringsplattforma Canvas.

Dersom du tek studieretninga familieterapi og nettverksarbeid må du i tillegg gjennomføre 100 timar grupperettleiing med ekstern rettleiar

Samlingar

Samlingar studieåret 2022/2023

Veke 37 hausten 2022
Veke 48 hausten 2022
Veke 5 våren 2023
Veke 19 våren 2023

Samlingar studieåret 2023/2024

Veke 39 hausten 2023
Veke 48 hausten 2023
Veke 5 våren 2024
Valemneuke
Veke 17 2024
 

Tilrådde forkunnskapar

For å søkje pågygg må du ha fullført ei vidareutdanning i familieterapi eller ei anna relevant relasjonell vidareutdanning, 

Pensum

Du mottek informasjon om pensum når kurset startar.

Eksamensform

Vi kjem tilbake med meir informasjon om eksamen. 

Viktig informasjon om praksis

Om du vel studieretninga familieterapi og nettverksarbeid må du:

  • må du dokumentere moglegheit for at du kan gjennomføre praksis ved eigen arbeidsplass eller hospiteringspraksis ved anna eigna stad.
  • gjennomføre praksis i terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersonar, par, foreldre, familiar, nettverk og grupper
  • oppfylle kravet om 160 timer terapeutisk praksis i løpet av studiet og før innlevering av masteroppgåva.

Om du vel studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar, er det ingen krav til praksis eller ekstern rettleiing når du tek påbygg til master, utover opptakskrava.

Kva blir du kvalifisert til?

Tek du studieretninga familieterapi og nettverksarbeid, blir du kvalifisert for terapeutisk arbeid, til dømes som familieterapeut, med masterkompetanse.

Tek du studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar, blir du kvalifisert for ulike typar relasjons- kommunikasjons- og dialogarbeid. Det kan vere rådgiving, rettleiing, gruppeleiing, arbeid med pårørande, konfliktløysing og samarbeid på ulike nivå.

Med fullført mastergrad blir du også kvalifisert for å søke opptak til ph.d.-program.