Dataingeniør

Bachelor Hausten 2021

Datasystem blir brukt på dei fleste områda i samfunnet, frå helse og omsorg, til nyhende og media, handel og energiforsyning.

I dataingeniørstudiet lærer du korleis datamaskiner fungerer, og korleis ulike einingar kan knytast saman i nettverk. Du lærer mellom anna om databasar og web-baserte system, om å programmere appar og utvikle store IT-system (tilsvarande for eksempel itslearning, Word og Facebook). Du lærer også om algoritmar, nye teknologiar og trendar som til dømes VR-teknologi, datagrafikk, kunstig intelligens og stordata. Studiet gir deg i tillegg kunnskap som er nyttig i samband med spelutvikling. 

Ein dataingeniør jobbar ofte i tverrfaglege prosjekt saman med andre fagfolk. Likar du å samarbeide med andre og bidra til å utvikle nye digitale løysingar, er dette studiet for deg. 

Bachelorutdanninga er eit ingeniørstudium som følgjer den nasjonale rammeplanen for ingeniørstudium. I tillegg til dei tekniske faga, er det eit vesentleg innslag av realfag og samfunnsfag.

Dataingeniørutdanninga har dei same samfunns- og IT-faga som bachelorutdanninga i informasjonsteknologi, og den IT-faglege kompetansen i dei to studia er den same. Hovudskilnaden mellom dei ligg i nokre av matematikkfaga og i opptakskrava.

I siste del av studiet kan du velje fag som gir deg spisskompetanse innan eit smalare område, som programutvikling, drift av datasystem, web- og mobilteknologi, datagrafikk eller kunstig intelligens og algoritmar.

Praksis

I siste år av utdanninga kan du velje å ha praksisperiode i ei lokal bedrift. Du vil då delta aktivt i bedrifta sine daglege arbeidsoppgåver, noko som vil gi deg verdifull og relevant praktisk erfaring frå arbeidslivet.

Vil du studere meir?

Etter fullført bachelorstudium kan du søke plass på mastergradstudiet vårt innan programutvikling, eller på andre mastergradar innan datafag/informatikk.

Utveksling

Vi har samarbeidsavtalar med utdanningsinstitusjonar i Norden, Europa, Australia, New Zealand, USA og Canada. Utveksling med Canada, Tyskland og Spania er særleg vektlagd. Utanlandsopphald gjer ein normalt i siste halvdel av studiet, og kan vare frå tre månader til to semester.

Kor kan du reise?